آتش سوزی در جنگلهای زاگرس

آتش سوزی از۲۸/۴/ در منطقه دمچناربه وسعت ۵۰۰ هکتار از روستاهای اطراف ياسوج شروع شده که هنوز تا موقع درج خبر اين آتش سوزی مهار نشده .......

جمعيت سبز زاگرس دست ياری به سوی شما نوع دوستان وحافظ طبيعت دراز می کند

/ 2 نظر / 24 بازدید
حمید اذری

ناراحت کننده است، مثلخيلی از خبرهای ديگر زيست محيطی ايران. ولی آقا سعيد راه کمک را هم بگوييد تا بدانيم که چه بايد کرد.

حمید آذری

ناراحت کننده است، مثل خيلی از خبرهای ديگر زيست محيطی ايران. ولی آقا سعيد راه کمک را هم بگوييد تا بدانيم که چه بايد کرد.